Hjem Vedtekter 2003
Vedtekter 2003 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
torsdag 03. april 2003 01:00

Vedtekter for Møhlenpris Velforening

 

§1 NAVN

Foreningens navn er: Møhlenpris Velforening

§2 FORMÅLSPARAGRAF

Møhlenpris velforening er en partipolitisk og religøst uavhengig forening. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. Foreningen skal ikke engasjere seg i konflikter der to parters private interesser står mot hverandre, uten begge parters samtykke, og i så fall kun med bistand overfor myndigheter eller til å finne frem til relevante lover og forskrifter. Det kreves i tillegg minst 3/4 flertall i styret for å ta opp slike saker.

§3 OMRÅDE

Velforeningens område: Alle husstander på Møhlenpris, Bergen.

§4 MEDLEMSKAP

Alle husstandene som ligger i velforeningens område er medlemmer. Alle betalende medlemmer har stemmerett. Det er kun en stemme per husstand.

§5 STYRET

Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal bestå av 8 personer fra husstandene, og disse velges på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv med; leder, nestleder, sekretær, kasserer, IT-ansvarlig og de øvrige blir styremedlemmer.

Styret skal:

 • innkalle til og holde årsmøte
 • iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
 • stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
 • forvalte foreningens eiendeler / eiendom, samt føre kontroll med foreningens økonomi
 • etter behov opprette komitéer eller personer til å løse spesielle oppgaver
 • etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter
 • representere foreningen utad

Styret holder møte når leder bestemmer, eller på forespørsel fra de øvrige styremedlemmene. Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet. Styrets vedtak skal nedtegnes i styrereferat, og dissenser skal anmerkes dersom dette forlanges. Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak. Styret er beslutningsdyktig når 4 eller flere av styremedlemmene, herunder leder eller nestleder, er tilstede. Referat fra møtene skal distribueres til styremedlemmene senest ved påfølgende møte.

§6 KONTINGENT

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Giro for innbetaling av kontingent sendes ut sammen med innkalling til årsmøtet.

§7 ØKONOMI

Velforeningen skal føre regnskap og lage budsjett. Regnskapet skal godkjennes av revisor. Alle utbetalinger over kr 5.000 skal attesteres av styrets leder og kasserer før utbetaling, ellers attesterer kasserer. Regnskapsåret går fra 1/1 - 31/12.

§8 ÅRSMØTET

Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars hvert år. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til saker må være sendt styret innen den frist som styret bestemmer. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan kun fatte vedtak i saker som er satt opp på innkallingen. Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter og kun fremmøtte medlemmer har stemmerett. Ved stemmelikhet gis leder dobbeltstemme.

Årsmøtet behandler:

 • Vedtektsendringer
 • Årsmelding
 • Revidert regnskap og budsjett for kommende år
 • Innkomne forslag
 • Fastsettelse av kontingent
 • Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite

Det velges dirigent til å lede årsmøtet og en referent. Årsmøtets beslutninger, og eventuelle dissenser som forlanges nedtegnes, legges ut på hjemmesiden.

§9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 5 % av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte, jfr §8.

§10 OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 dels flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket gjentas med 2/3-dels flertall. Det velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges som avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre dersom intet valg foretas.

§11 VEDTEKSTENDRINGER

Eksisterende vedtekter kan kun endres på ordinært årsmøte. Avstemming avgjøres ved simpelt flertall.

Bergen, Møhlenpris 03.04.2003

LAST_UPDATED2
 
Banner
Kopirett © 2022 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.