Årsmøtereferat 2007 Skriv ut
Skrevet av Administrator   
søndag 04. oktober 2009 17:25

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MØHLENPRIS VELFORENING

Onsdag 7. mars 2007 kl. 1900.17 personer var møtt fram. Kari Ramstad ble valgt til møteleder og Oddmar Sandvik ble valgt til referent. Kaffe/te og kaker ble servert.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saker:

Orientering om kommunens planer for Møhlenpris skole v/ Hans Carl Tveit

Byråd for oppvekst Hans-Carl Tveit var invitert til å holde en orientering om planene for Møhlenpris skole.

Bystyret har gitt byrådet fullmakt til å selge Møhlenpris skole. Denne skal rehabiliteres og oppgraderes til realfagskole. Kjøper skal inngå en langsiktig tilbakeleieavtale med Bergen Kommune. Videre forpliktes kjøper til å stille til rådighet erstatningsarealer i den tiden skolen rehabiliteres. Etter leieperioden er gått ut, skal bygget tilbakeføres vederlagsfritt til Bergen Kommune. Dette er et såkalt OPS prosjekt (Offentlig-privat samarbeid). Den private eier skal finansiere, bygge og drifte skolen. Leieperioden kan være i størrelsesorden 25 år. Erfaringer fra Oslo er visstnok positive, men det er viktig at kommunen selv gjør en grundig prosjektering og spesifikasjon. Årsaken til at kommunen velger en slik løsning er at vedlikeholdet på bygget blir bedre enn om det står i kommunalt eie og at verdien etter 25 år derfor er høyere.

De faglige satsingsområdene for skolen skal være realfag og ”digital kompetanse”. Møhlenpris er tiltenkt rollen som en av kommunens ”flaggskoler” innenfor disse områdene.

Midlertidige lokaler ønskes plassert nært, i gangavstand til skolen. Området til HiB er visst et aktuelt alternativ, men dette blir kjøperens ansvar. Denne såkalte ”paviljongskolen” skal stå noen år og skal brukes som erstatningslokaler for flere skoler som skal pusses opp, deriblant Ny-Krohnborg skole.

Status i dag er at kommunen i løpet av sommeren og høsten skal gå ut med tilbud. Pga EØS-avtalen må dette lyses ut på anbud. Deretter er det tre skoler som står i kø for å starte opp, og Tveit signaliserte tydelig at Ny-Krohnborg var førsteprioritet. Han ville ikke binde seg til en konkret tidsplan – denne er ikke fastlagt enda (og kan være gjenstand for politisk vurdering i byrådet). Møhlenpris var på andre eller tredje plass, dette betyr at arbeidet trolig ikke vil komme i gang før 2009-2010 og den vil stå klar i 2010 – 2011. Her er det kanskje muligheter for påvirkning, selv om Ny-Krohnborg nok har en sterk førsteposisjon. Skolen skal i alle fall stå ferdig i planperioden som går til 2011.

Som et midlertidig tiltak lovet Tveit at toaletter / sanitæranlegg på skolen skal få en oppussing, men ingen andre tiltak vil bli iverksatt med mindre dette er pålagt av Bergen Helseråd. Toalettene skal være mindre og mer spredt enn tilfelle er i dag.

Kommunen skal leie hele arealet og disponere dette. Det kan være behov for fleksibilitet i forhold til fremtiden, for eksempel med veksling av elevgrunnlaget mellom bydeler. Bygningsmassen vil trolig i stor grad bestå som den er, men innvendig skal den bygges om i henhold til dagens forskriftskrav (bl.a. med krav til ventilasjon), samt for å tilpasses moderne læreplaner og gruppestrukturer.

Orientering om midlertidig barnehage i Nygårdsparken

Hans-Carl Tveit holdt også en orientering om planene for midlertidig barnehage i Nygårdsparken. Kommunen virker rimelig faste på at dette blir en av 8-9 midlertidige barnehager som skal oppføres i høst for å innfri kravet om full barnehagedekning innen 2008.

Tveit understreket at dette er en midlertidig løsning på inntil tre år. En permanent barnehage i området må behandles som en egen sak. Det er vurdert bygging av en barnehage på HiB, og det kan tenkes at nedre del av parken kunne vært en permanent ”avdeling” av en slik barnehage.

Årsmelding

Årsmeldingen for 2006 ble gått gjennom av ordstyrer og godkjent med ros & applaus. Velforeningen har hatt rimelig god aktivitet i året som gikk, tross i at styret ikke er fulltallig. Blant annet har lederen gått ut i løpet av året. Møllardugnad og Parkdag er to tiltak som har gitt synlighet.

Regnskap/budsjett

Regnskap for 2006 ble godkjent. Velforeningen hadde 66 betalende medlemmer i 2006. I tillegg hadde vi nærmere 40.000 i inntekter for parkdag, og nærmere 50.000 for andre tilskudd og overføringer til ulike aktiviteter i bydelen. Disse ble beskrevet nærmere i årsmeldingen.

Budsjett for 2007 ble godkjent. Inntekter er forventet redusert, siden kulturkontoret i større grad ønsker å finansiere enkeltaktiviteter direkte. Likevel vil Parkdag, Gladsommer, Møllardugnad og andre bli støttet gjennom Velforeningen.

Saker:

 1. Økning av kontingent. Det ble lagt frem forslag om at kontingenten økes fra kr. 130/350 for hhv husstander/sameier til kr. 150/400. Årsmøtet godkjente forslaget enstemmig.

 2. Det ble orientert om planer for ny Møllardugnad 28.april.

Valg

Med unntak av Helle Nyvold, tok det sittende styret gjenvalg (Kari Ramstad, Knut Bjerke, Aksel Irgens og Oddmar Sandvik). Helle stiller seg til disposisjon i saker hun har jobbet med. Lars Ystanes ble valgt ved akklamasjon. Styret konstituerer seg i etterkant. Kåre Dale ble gjenvalgt som revisor.Møhlenpris, Bergen, 12. mars 2007

Oddmar Sandvik (sign).


REFERAT FRA ÅRSMØTET I MØHLENPRIS VELFORENING

Onsdag 5. april 2006 kl. 1900.


17 personer var møtt fram. Alf Christian Falck ble valgt til møteleder og Oddmar Sandvik ble valgt til referent. Kaffe, kaker og frukt ble servert av hyggelig personale på Cafeen i Vitalitetssenteret.


Innkallingen ble godkjent.


Saker:


Orientering om utbyggingen rundt Damsgårdssundet

Bente Florelius, Bergen Kommune var invitert til å holde en orientering om planene for utbygging rundt Damsgårdssundet. Hun presenterte bakgrunnen, visjonene og en del konkrete planer.


Kommunedelplan for området legges nå ut til høring (05.04.06) med frist 08.06.06. Kontakt Kundesenteret i Allehelgensgt 5 eller les på internett: www.bergen.kommune.no/planavdelingen.


Det er et fokus på utvikling av Løvstakksiden som lenge har vært et forsømt område. Temaet er ”Økoby”, et ”demonstrasjonsområde for kompetanse og fremtidsrettede energiløsninger i Bergen”. Både private og offentlige aktører er inne, og planavdelingen har samlet disse for å utvikle en helhetlig plan. For å oppnå deler av denne søker de om midler fra EU (60-70 mill.) som skal ha fokus på bærekraftig utvikling og redusering av energiforbruk. Dette gjelder både boliger, transport og informasjon/opplæring. Se også www.miljolare.no for mer informasjon.


Nykrohnborg skole rustes opp og skal bli et flaggskip for dette med innovative energiløsninger, samling av skole, kultur og idrett, og et pedagogisk opplegg for å få den oppvoksende generasjonen til å få et nærmere forhold til energistyring. BOB planlegger nye boliger langs hele sjøkanten på Løvstakksiden, mange av disse med helt nye miljøløsninger.


Florelius informerte om planene for gangbro over sundet som vil gi oss på Møhlenpris en ”ny nabo”. Det betyr også mer trafikk gjennom Nygårdsparken. Det er også igangsatt en opprustning av parken, og dette vil forhåpentligvis gjøre parken mer brukt, hyggeligere og mer tilgjengelig for alle.


Høyteknologisenteret og Rieber Eiendom har store planer for utbyggingen fra Marineholmen og innover til Mjellemen. Det nye Vitensenteret som skal stå ferdig sommeren 2007 blir et sentralt element. Videre er det planlagt å få noe variert bebyggelse i dette området for å gjøre det mer tilgjengelig og også skape liv og trygghet utenom kontortid, men detaljene for dette er ikke klare.


Gjerdet mot Nygårdsparken rives og parken skal ”strekkes” ned mot sjøen. Hvordan veiløsningen blir er enda ikke avklart. Florelius forsikret om at tilgangen til sjøen (strandpromenade) skal sikres for allmenheten langs hele sundet.


Årlige markeringer er planlagt, den første blir 20. mai 2006 med en markering for beboerne i området. Detaljer kommer senere.


Årsmelding

Årsmeldingen for 2005 ble gått gjennom av ordstyrer og godkjent.


Regnskap/budsjett

Regnskap for 2005 ble godkjent. Budsjett for 2006 ble godkjent. Kari Ramstad gikk gjennom disse og orienterte om at kommunen heretter vil stille større krav til velforeningen om selv å delta i aktivitetene som det gis støtte til. Dette blir en utfordring siden velforeningen allerede har meget begrenset arbeidskapasitet. I stedet for å la velforeningen bidra til andre organisasjoner med økonomisk støtte, skal disse heller søke kulturkontoret om almenne kulturmidler direkte. I forhold til fremlagt budsjett har vi mottatt 30.000 fra kommunen i samarbeidsmidler, noe som er 10.000 mindre enn budsjett. Til nå har 43 betalt medlemskapskontingent.


Saker:

Den eneste saken som ellers var kommet inn var dugnadsarbeid for opprustning av gatetunene. Årsmøtet vedtok at velforeningen burde arrangere en dugnadsdag for hele Møhlenpris. Herunder ligger muligheten for sameier å søke om støtte til kommunen via velforeningen for å dekke kostnader med dugnadsarbeid. Luking og beplantning, plukking av boss, beskjæring av trær, maling av bord og benker, osv. Styret fikk i oppgave å fastsette en dato. Det ble påpekt behov for å samordne med andre (Djerv, buekorps, Møhlenpris Skole, sameier).


En sak under eventuelt var behovet for bedre informasjon om velforeningen og dens aktiviteter, spesielt i nordre del av Møhlenpris. Styret fikk i oppgave å arbeide videre med dette (informasjonstavler o.l.).


Valg

Med unntak av Davidsen som ikke har vært tilstede på møter, tok styret gjenvalg (Alf Christian Falck, Kari Ramstad, Helle Nyvold, Aksel Irgens og Oddmar Sandvik). I tillegg ble Sissel Karin Magnussen rekruttert som støttespiller for planlegging av dugnadsarbeid. Styret konstituerer seg i etterkant. Kåre Dale ble gjenvalgt som revisor.

Møhlenpris, Bergen, 5. april 2006

Oddmar Sandvik (sign).

 


Årsberetning for Møhlenpris Velforening

05.04.06 – 07.03.07


 • Møhlenpris Velforening er en interesseorganisasjon for alle beboere på Møhlenpris. Vi arbeider med viktige saker som angår alle i nærmiljøet. Målet er at vi skal få et trygt og trivelig bomiljø.

 • For å nå dette målet samarbeider velforeningen med andre organisasjoner.

 • Velforeningen har en sentral plass som pådriver ovenfor kommunen i miljøspørsmål og utbyggingssaker, samt innen kulturaktiviteter.Styret valgt på årsmøtet 2006:

Leder: Alf Christian Falck (gikk ut av styret i august)

Nestleder: Oddmar Sandvik

Kasserer: Kari Ramstad

Styremedlemmer: Helle Nyvold

Knut S. Bjerke

Aksel Irgens

Revisor: Kåre Dale


Styremøter:

Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden.


Samarbeidspartnere:

Velforeningen samarbeider bla. med Bergenhus og Årstad Kulturkontor, Grønn Etat, SK Djerv, Frivillighetssentralen, FAU og nabovelforeningene.


Det har vært avholdt 13 samarbeidsmøter i perioden:

Velforeningene i Bergens møte med byråd for byutvikling Lisbeth Iversen.

4 møter i Bergensvel 2005.

1 møte med Grønn Etat om alternativ bruk av Småleken.

4 møter i komiteen for Parkdagen 2006.

2 møter i komiteen for Juletrefesten 2006.

1 nabomøte med Hulen.

1 møte med Teknisk Museum.


Representasjon:

Møhlenpris velforening er støttemedlem i foreningen "Nygårdsparkens Venner". Knut S. Bjerke har representert velforeningen i styret.

Møhlenpris velforening har vært representert i "Bergensvel 2005" ved Alf Christian Falck og Knut S. Bjerke.

Møhlenpris velforening er medeier i Frivillighetssentralen på Vitalitetssenteret. Velforeningen har ikke vært representert i styret i Frivillighetssentralen, men har hatt tett kontakt med sentralen.


Medlemmer:

47 husstander og 19 sameier betalte kontingent i 2006. Dette er 10 % økning i forhold til året før. Medlemskontingenten var kroner 130,- for husstander og kroner 350,- for sameier.


Medlemsinformasjon:

I forbindelse med tiltak og arrangementer har velforeningen delt ut løpesedler til skoleklassene, til husstandene på Møhlenpris, samt hengt opp plakater på butikkene i bydelen, tavlene på Vitalitetssenteret samt på institusjonene på Møhlenpris. Hjemmesiden blitt oppdatert sporadisk (www.home.no/mohlenpris-vel). Informasjon har også vært distribuert via hjemmesiden til SK Djerv (www.djerv.net).


Mediaomtale:

Det var reportasje fra Jødemarkeringen 26. november i Verdens Gang, Bergens Tidende, Bergensavisen, NRK (Hordaland) og TV2.

Hyblifisering har vært mye debattert i Bergens Tidende og velforeningens engasjement ble trukket fram som positivt.

Forholdet mellom kommunen og velforeningene har vært mye omtalt i Bergens Tidende i 2006. Dette gjelder bl.a. utbyggingssaker, bomiljø og bosshåndtering. Dette er saker som Møhlenpris velforening har jobbet med, også i samarbeid med andre velforeninger.

Det var reportasje fra Parkdagen 2006 i Bergens Tidende.

Det var reportasje fra Sommerdisco for de mellom 9 og 13 år i Bergensavisen.

For øvrig har de fleste arrangementene vært nevnt ved notis i Bergens Tidende.


Kontor:

Møhlenpris Velforening har kontor som deles med 2gether-prosjektet i Vitalitetsenteret. Det har ikke vært fast kontortid i løpet av året.


Postadresse:

Møhlenpris Velforening

Wolffs gate 12

5006 BergenSaker velforeningen har arbeidet med og støttet i perioden:

 • Oppfølgingen og bruken av Vitalitetsenteret. Velforeningen har sammen med Sportsklubben Djerv og Frivillighetssentralen deltatt aktivt.

 • Trafikksituasjonen i bydelen, særlig med tanke på skolebarna. Velforeningen har foreslått løsninger for den uhyre viktige fotgjengerovergangen ved Vitalitetssenteret/ skolen/Spilde. Vi har fått innført 30-sone med fartshumper i 2006; fått redusert parkering i gatetun og i Havnegaten og påpekt oppmerking av gangfelt samt manglende lyspærer i gatelyktene.

 • Velforeningen har jobbet for å få en alternativ adkomst til Møhlenpris under broen og ikke bare via Wolffsgate. Kommunaldirektør Edel Eikeseth har nå bedt et konsulentfirma om å utrede tofeltsvei inklusiv fortau fra O.J.Brochs gate til Prof. Hansteensgate, samt også en vurdering av dagens adkomst til boligområdet.

 • Hyblifiseringen av Møhlenpris. Ved ombygging av eksisterende store leiligheter, skal maksimalt 20% av bruksarealet nyttes til 2-roms leiligheter eller hybler. En av sakene velforeningen har jobbet med er blitt eksempel for videre bekjempelse av hyblifisering og har ført til strengere behandling av ombyggingssaker i Bergen Sentrum.

 • Planarbeid i Bergen sentrum og utbyggingsprosjektet på Marineholmen er blitt fulgt opp med innspill til høringer.

 • Forhold rundt Nygårdsparken er fulgt opp bla. via deltakelse i ”Nygårdsparkens venner”.

 • Dialog med Grønn Etat om planlagt skatebane på Småleken samt opprusting av gym-apparatene rundt. Støy må i størst mulig grad unngås på kveldstid, og apparatene bør byttes til mer barnerettede størrelser, da det i stor grad er barn som benytter seg av disse.

 • Ro og orden omkring Hulen har vært diskutert med Hulestyret. Velforeningen har vært et kontaktpunkt for Hulen ved gjennomføring av forbedringer.

 • Sammen med de andre velforeningene i området og ”Nygårdsparkens venner” er problemet tagging tatt opp med Kommunen.

 • Håndtering av boss og forsøpling i bydelene var en hovedsak i Bergens Tidende våren 2006. Vedlikehold av nærmiljøet stod derfor i fokus ved arrangering av Møllardugnad 13. mai. Beboerne malte benker og plantet i fellesarealer. Grønn Etat dekket utgiftene. Velforeningen håper Møllardugnad vil bli et årlig arrangement. Velforeningen har også gitt penger via FAU til beplantning i skolegården.

 • Velforeningen har støttet Teknisk Museum moralsk ved arrangering av Markedsdag 24. september. Museet har fått mer blest gjennom året 2006 og nå har opprusting av bygningen startet i regi av eieren Bergen Kommune.

 • Parkdagen 2006 ble arrangert 27. august i samarbeid med Nygårdsparkens venner , Nygårdshøyden vel, Sydnes og Nøstet vel, Nygård vel, SK Djerv , Grønn Etat, samt Bergenhus og Årstad Kulturkontor. Nygårdsparken fylte 125 år i 2006. Arrangementet samlet flere hundre mennesker og hadde 9 kulturelle innslag samt andre aktiviteter for barn.

 • Det ble for 11. gang arrangert fakkeltog og markering av ”26. november”, til minne om deporteringen av jødiske naboer på Møhlenpris. Rundt 200 mennesker deltok i fakkeltoget. Et minnesmerke ved Vitalitetssenteret ble avduket av ordfører Herman Frielen.

 • Møhlenpris Velforening arrangerte juletrefest 13.01.07 med risgrøt, juletregang, nisse og presanger. Juletrefesten er et samarbeid med SK Djerv og Frivillighetssentralen. Festen samlet ca. 110 barn og 50 voksne.

 • Møhlenpris Velforening har i året som har gått støttet en rekke aktiviteter knyttet til nærmiljøet. Samarbeidsmidlene fra Bergen Kommune har i henhold til samarbeidsavtalen vært fokusert på barn og unge.

 • Velforeningen var medarrangør i Dramakurs 27. mai med påfølgende ”Sommerdisco” 17. juni for barn mellom 9 og 13 år som Kulturkontoret holdt i Vitalitetssenteret.

 • Velforeningen har støttet Raftohuset i utgivelse av boka ”I vår gode og onde verden”; kunst og tekster av barn på Møhlenpris.

 • Velforeningen har støttet et integreringsprosjekt i regi av SK Djerv. Det er laget informasjonsmateriell til innvandrerfamilier for å rekruttere foreldre og barn til idrettsaktiviteter i nærmiljøet.

 • Velforeningen har gitt støtte til en sykkel som ble loddet ut ved Radd Barna-aksjonen ved Møhlenpris skole i regi av FAU. Ca. 400 mennesker deltok på arrangementet 30. november og det ble samlet inn 34.600,- til Redd Barna.

 • Det er gitt støtte til utstyr til Klatregruppen i SK Djerv. Klatregruppen er i en etableringsfase med kurs for barn i alderen 8-12 år og med god rekruttering.Økonomi:

Regnskap 2006 og budsjett 2007 legges frem på årsmøtet.


Velforeningen har mottatt følgende tilskudd i 2006:

Samarbeidsmidler Bergen Kommune 30000,-

Allmenne Kulturmidler Parkdagen 25000,-

Frifond Parkdagen 5000,-

Allmenne Kulturmidler Dramakurs/Sommerdisco 3500,-

Støtte fra Grønn Etat til Møllardugnad 11729,50Styret

v/Kari Ramstad

 
 

LAST_UPDATED2