Hjem Nyhetene TIL GRAVEKLUBBEN
TIL GRAVEKLUBBEN PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
torsdag 23. juni 2016 20:18

MERKNAD TIL GRAVEKLUBBEN OG BERGEN KOMMUNE. OPPGRADERING AV UTEMILJØ VED ETABLERING AV BOSSNETTM.M. PÅ MØHLENPRIS

Det vises til orienteringsmøte den 26.05.16 om Graveklubben og Bergen kommune sine planer etablering av bossnett og øvrig opprusting av infrastruktur på Møhlenpris.

Naboer i bydelen har som følge av infomøtet dannet en arbeidsgruppe for oppgradering av utemiljøet på Møhlenpris. I samarbeid med Møhlenpris velforening jobber arbeidsgruppen faglig, politisk og medialt for en samkjørt og helhetlig utvikling av bydelen vår, som kan integreres og samkjøres med graveklubben sine planer for oppgradering av infrastruktur. Arbeidsgruppen hadde stand under Parkdagen i Nygårdsparken 5. juni hvor vi informerte om vårt arbeid og fikk tilbakemelding fra beboere som er integrert i vårt videre arbeid.

 

Velforeningen imøteser flere bildeleringbiler i gatene, sykkelparkering, og el-billadepunkter i gate og gatetun.Men vi finner det lite tilfredstillende at det ikke finnesplan eller budsjett for noen form for oppgradering avutemiljø og gatebruken her på Møhlenpris i forbindelse med gravingen, og at gatene og fortauene og vil ha samme utforming som i dag.

Vi mener at når store deler av Møhlenpris nå skal graves opp ila de neste årene, så er dette en enestående mulighet til å samtidig vurdere behov og mulighet for oppgradering av gatebruk og utemiljø. Bydelen opplever i dag en betydelig tilflytting av unge og barnefamilier og privat bilbruk har gått merkbart ned, men vi ser at utemiljøene har store utfordringer knyttet til manglende leke- og uteoppholdsarelaer, trafikksikkerhet, sosiale møteplasser m.m., samtidig som det er store potensialer her i området. Med relativt enkle midler og tiltak kan det realiseres mer velfungerende, vitale og behovstilpassede uterom for dagens beboergrupper.

Overordnede politiske mål og planer omhandler i stor grad boligfortetting i sentrum, noe som må få konsekvenser for hvordan utearealer skal brukes og hvilke kvaliteter de skal ha. Målsetningene i den nye Kommuneplanens samfunnsdel og konklusjonene i den nye rapporten "Uterom i tett by" som Bergen kommune har fått utarbeidet for kort tid siden, understøtter dette. Hvis målet er å gjøre byen og bydelene der folk bor mer attraktive, fotgjengervennlige og trafikksikre, hvorfor ikke benytte anledningen til å nå disse målsetningene når man først likevel skal grave opp gatene? Det er jo dette som også er Graveklubbens store fortrinn – det at man benytter anledningen når man først har den, fremfor å måtte gjøre samme arbeid flere ganger. Så det er jo rasjonelt også i et økonomisk perspektiv

Dersom prosjektet med etablering av bossnett m.m. på Møhlenpris blir gjennomført slik BIR og Trafikketaten har antydet på orienteringsmøtet 26.05.16 (fortaussteiner m.m. kom til å bli lagt tilbake på nøyaktig samme sted som i dag), så mener vi at dette bryter med overordna faglige og politiske mål og planer, og at man her går glipp av en sjelden anledning til å realisere et mer trafikksikkert, sosialt og helsemessig bedre bomiljø på Møhlenpris.

Med denne merknaden melder vi inn behovet for at det gjennomføres følgende tiltak i bydelen vår. Vi forventer at innspillene blir nøye vurdert og hensyntatt i det pågående arbeidet med prosjektering og planlegging av gravearbeidene på Møhlenpris, samt vurdert opp mot prioriteringer i gjeldende trafikksikkerhetsplan for Bergen 2014-2017.

1) Trafikksikkerhet - Bredere fortau og innsnevring av kjørevei.

2) Bomiljø – Gatetun og redusert gateparkering.

 

1) Trafikksikkerhet - Bredere fortau og innsnevring av kjørevei:

De fleste veiene på Møhlenpris er i dag preget av biloppstillingsplasser og dårlige forhold for myke trafikanter. Mange steder er det svært smale fortau, andre steder mangler disse helt. Motorsykler og sykler som parkerer på fortauene bedrer ikke forholdene. Det mangler skikkelige forhold for sykkelparkering flere steder. Selv om det er forbudt å kjøre gjennom den øvre delen av Olaf Ryes vei, så er det daglig et stort antall privatbiler og lastebiler som kjører her som snarvei mellom Sydnes, Sentrum og Møhlenpris. Det midlertidige skiltet med gjennomføring forbudt har begrenset effekt, og medfører i stedet at bilister kjører ekstra fort opp eller ned bakken for å unngå å bli sett. Vi anbefaler derfor at det etableres fartsreduserende tiltak i selve veibanen samt bredere fortau langs hele Olaf Ryes vei, i både øvre og nedre del.

For å særlig håndtere den ulovlige gjennomkjøringstrafikken (ofte med høy hastighet) iWolffs gate og Olaf Ryes vei, så bør veien innsnevres til ett kjørefelt både øverst i Olaf Ryes vei og like ovenfor krysset Olaf Ryes vei og Ole Vigs gate. Det er en utfordring at mange bilister benytter Wolffs gate og Olaf Ryes vei som snarvei til sentrum, ettersom Wolffs gate avskjærer Møhlenpris oppvekstun fra gymsalen på Vitalitessenteret og uteoppholdsarealene til elevene, nemlig fotballbanen.

Alternativ til innsnevring kan være å stenge Olaf Ryes vei øverst i bakken med nedfellbare stolper som gjort der Langes gate møter Sydnesplassen på Nygårdshøyden. Dette vil understreke at veien ikke skal brukes til gjennomkjøring, og være et betydelig bidrag til økt trafikksikkerhet, og tiltaket vil være i tråd med overordnet plan hvor det framgår at denne veien skal være helt stengt.

Professor Hansteens gate, Wollfs gate og Olaf Ryes vei bør ha en særlig prioritering med tanke på fart, sikt, fotgjengeroverganger og fortausbredder i en revurdering av gatebruk. Disse er "hovedårene" for transport på Møhlenpris og kommer nok til å være det i overskuelig framtid pga. næringsliv, eldrehjem, etc. De er også viktige skoleveier (og kommer også til å være det når Møhlenpris skole står ferdig rehabilitert 8. mai 2017), og bør derfor ha særskilt prioritering fra kommunens side med tanke på barn og unges oppvekstvilkår og trafikksikkerhet, særlig mtp nasjonale retningslinjer.Mange bilister overtrår fartsgrensen i disse gatene, så det trengs ytterligere fartsreduserende tiltak, bedre sikt og gode fortausbredder.

Et eksempel på et mulig tiltak er å fjerne noen parkeringsplasser og merke de resterende.Fotgjengerovergangene er lite oversiktlige bl.a. pga. parkering. Parkeringsplasser er ikke oppmerket og vi observerer mange som ikke overholder 5m regelen til fotgjengerovergang/sving. Som et minimum burde gatene vært innsnevret til ett kjørefelt (gjerne med humper og møteplasser for bil på hver side) ved alle overgangene for å bedre sikt og for å redusere hastighet. Olaf Ryes vei ble i sin tid bygget for å være en hovedåre i sentrum, men har som vi vet ikke vært brukt til dette på årevis og vil ikke bli brukt til det i overskuelig framtid.

Reduksjon av trafikk og hastighet i de tre nevnte gatene ovenfor vil gi positive ringvirkninger til resten av gatenettet i bydelen.

 

2) Bomiljø – Gatetun og redusert gateparkering:

Som en del av en bedre uteromsstrategi for bydelen,ønsker vi også at flere gater skal bli helt bilfrie og omgjøres til gangareal/nabolagstun. Dette kan være særlig aktuelt for deler av Welhavens gate og Zetlitz gate som utvidelse og forlengelse av eksisterendegatetun. Det faktum at Møhlenpris er (den eneste?)bydelen med overdekning av parkeringsplasser innenforkommunens soneparkeringssystem i forhold til etterspørsel (330 betalende beboere og 460 plasser jf. uttalelse fra Trafikketaten), underbygger behovet for en bedre uteromsstrategi.

Vi ber om at gatestubbene i Welhavens gate og Zetlitz gate ved Nobel bopel (vist i kart) gjøres om fra kjørevei til gangareal/nabolagstun tilsvarende områdene regulert som gatetun i «KDP Sentrum» like ved.

Den lille veistumpen i Zetlitz gate har kun verdi som biloppstillingsplass (den er enveiskjørt nedover) ettersom den naturlige veien å ta om man kommer fra Ole Vigsgate, er å kjøre videre Olaf Ryes vei ned til Wolfsgate. Det er også et trafikksikkerhetsspørsmål, ettersom bilister kan komme i stor fart ned bakken og møte gatetunet som starter i bunnen av bakken (Zetlitz-Welhavensgate) der det ofte er stor aktivitet (både barn, voksne, og eldre). Den bratte bakken bidrar til at bilene kommer hurtig og overraskende på myke trafikanter. Vi mener det kan være hensiktsmessig å omgjøre gaten til nabolagstun og kanskje integrere en rutsjebane, el. lign. lekeinstallasjon i bakken, som vil kunne følge terrenget naturlig og gjøre forbipasserende oppmerksom på at man befinner seg i et boligområde.

Mvh

Møhlenpris Velforening v/leder Ole Ragnar Pedersen

LAST_UPDATED2
 
Banner
Kopirett © 2023 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.