Hjem Årsmøte 2008
PDF Skriv ut E-post
Artikkelindeks
Årsmøtereferat 2008
Årsberetning 2007
Alle sider
Referat fra Årsmøtet (2008) i Møhlenpris velforening

onsdag 16. april kl. 19-21, Møhlenpris skole, 2. etg.

12 personer møtte.

Orientering om forholdene rundt Nygårdsparken ved Utekontakten

Etter invitasjon fra velforeningen kom to representanter fra Utekontakten i Bergen og orienterte om de narkomane og forholdene rundt Nygårdsparken. Disse var:

Merete Askvik-Jørgensen, ansatt fra september 2007. Hun jobber med rus i Nygårdsparken i et feltteam på 3 personer.

Astrid Gerds, ansatt fra 2004. Hun er teamleder for oppsøkende virksomhet blant rusmisbrukere og prostituerte. Dette teamet består av 8 personer hvor 3 er spesielt engasjert mot rus.

Utekontakten har eksistert i over 30 år. Den er en forebyggende, frivillig hjelpetjeneste innen Bergen Kommune. Det er totalt ca. 20 feltarbeidere. Utekontakten har en hjelperolle og driver ikke kontroll. Utekontakten jobber både individuelt direkte mot ungdom og på systemnivå, for eksempel med tannhelse. Arbeidet retter seg mot ungdom under 18 år i Bergen sentrum og de driver kartlegging av rusmiljøet i bydelene (bl.a. Fyllingsdalen). Det konsentreres om bruk av illegale stoffer, alkohol er ofte et siderusmiddel.

 

Utekontaktens arbeid består i å påvirke ungdommene til å ta imot behandling. Der er ulike kategorier ungdom, med ulike mål og ønsker. Ungdommene er en sårbar gruppe. Utekontakten hjelper dem gjennom samtaler og til å følge opp avtaler. Utekontakten har taushetsplikt for å skape relasjoner til brukerne. Barnevernet og sosiale tjenester kobles inn ved behov. Hensikten er å få ungdommene inn i hjelpesystemet.

Utekontakten er i gang med kartlegging av situasjonen til de yngste av de tyngste brukerne. De tar i bruk ulike metoder for å fange opp alle. De ser på behov og mulighet for intervensjon. På statlig nivå er det registrert at tung rus ikke øker blant de unge.

Utekontakten samarbeider med bl.a. Kirkens Bymisjon og Trappen hvor de diskuterer bevegelser og trender. De er også medlem av en landsforening som møtes en gang i året. Videre er det regionssamlinger og møter innenfor storbyene hvor det utveksles erfaringer på ledernivå.

Utekontakten samarbeider ikke direkte med Politiet, men de følger hverandres arbeid. Innenfor prostitusjon er det et mer konkret samarbeid mellom de to etatene.

Bergen er en av byene med et klarest definert russted, Nygårdsparken. Utekontakten er i Nygårdsparken hver dag. Der er ca 100 ungdommer under 25 år, hovedsakelig norske. 1/3 av dem er kvinner.

Utekontakten ser Nygårdparken slik:

Parken er en arena for kjøp og salg av illegale stoffer og tyvgods. Der er god tilgjengelighet på stoff; medikamenter foreskrevet av lege, alkohol, heroin fra Oslo eller Afghanistan. Selgerne finnes i alle kategorier; unge, gamle, norske og utenlandske.

Der foregår åpenlys rusing, overdoser og politiet patruljerer hyppig.

Menigheter, studenter og andre friville organisasjoner arbeider der for å hjelpe brukerne.

Parken er blitt veldig skitten (sprøyter). Renholdet er satt ut på anbud. Før ble renhold gjort av Grønn Etat og til dels Strax-huset.

Det er mye støy knyttet til miljøet, som roping og kjefting.

Der er mye kriminalitet, men lite vold. Brukerne vil ikke stresse i parken, for da tiltrekker de seg politiet.

Nygårdsparken oppfattes av brukerne som fredelig. De eldre brukerne ser på seg selv som ”hippier” og føler en sterk identitet til parken som arena. Dette gjør at det vil være vanskelig å sprenge parkmiljøet. Men miljøet er blitt tøffere de senere årene i forhold til ”hippie-tiden”.

Politiet prøver å presse brukerne opp på haugen øverst i parken, men på fine soldager brer miljøet seg ut over større områder. Det kan være vanskelig å begrense området, men private eiere oppfordres til å bruke Politiet. Det er vanskelig å svare på om der finnes overvåkningskameraer i parken. Brukerne tror det gjør det, siden politiet av og til er raskt på pletten. Utekontakten lar brukerne tro at der finnes kameraer!

Våren er rekrutteringstid for nye brukere, men det er få som debuterer med rus i parken. De fleste unge ruser seg først i bydelene. Der er få brukere under 18 år i parken. Parkbrukerne ser på seg selv som nederst på rangstigen. I miljøet verserer følgende utsang: ”Ingen selger til de unge” og ”ingen kaster brukte sprøyter på bakken”. Men intensjonene i miljøet overholdes ikke.

For å hjelpe til med renholdet er det satt opp en container øverst i parken, men brukerne benytter ikke denne til sprøyter osv. Gule smittebokser til sprøyteretur har vært vurdert, men det har hendt at disse er blitt brutt opp av desperate brukere på jakt etter sprøyter.

Utekontakten er usikker på om effekten av eventuelt sprøyterom. Evalueringen av sprøyterom i Oslo viste at av de 10000 injeksjonene som settes daglig i Oslo, settes 24 på sprøyterommet. Det er kun de velfungerende som benytter rommet. Rusopplevelsen, det å lage i stand dosen og rammen rundt sprøytesettingen er viktig for brukeren og da er ikke sprøyterom det riktige stedet. Byrådssaken som ble tatt opp i februar i år viste til at rommet i Oslo var lite brukt og at det hadde liten innvirkning på antall overdoser. Det er derfor ingen politisk vilje til sprøyterom i Bergen nå.

Møtedeltakerne kunne supplere med følgende:

Politiet opplyser nå om at brukerne er i hele parken.

Beboerne klager på at brukerne invaderer hagen til Knut Fægri-huset (Universitetet i Bregen). Gjerdet rundt hagen er ødelagt, men skal visstnok repareres snart.

Brukerne i parken er unge, gamle og en del håndverkere (med arbeidstøy og firmabil).

Naboene til parken ser ting som andre ikke er klar over; sprøytesetting og overdoser i bakgårder og trapperom, innbruddstyver osv. Barna blir oppmerksomme på de narkomanes traumatiske hverdag.

Møhlenpris velforening arrangerte et folkemøte om Nygårdsparken i 2001. Da deltok Politiet, Strax-huset, politikere, rusmisbrukere og beboere for å diskutere forholdene rundt parken. Rådet fra Politiet var at den beste måten å få en fin og attraktiv park på, er at beboerne tar parken mer i bruk. Derfor arrangeres det en årlig Parkdag for å skape positiv blest om parken. I 2008 arrangeres Parkdagen for sjuende år på rad.

Det ble konkludert med at Utekontakten bør kalle inn til et halvårlig møte hvor nabovelforeningene, Nygårdsparkens venner og andre interesserte kan utveksle erfaringer om forholdene rundt parken.

Årsmøtesaker:

1. Åpning/godkjenning av innkalling.

Tore Iversen, Welhavensgt, påpekte at årsmøtet kolliderte med årsmøtet i Nygårdsparkens Venner. Styret beklaget dette, det skyldtes uheldige omstendigheter. Det skal ikke gjenta seg.

Videre foreslo han å få tilsendt kunngjøring av arrangementer via e-post. Velforeningen skal prøve å lage en felles adresseliste for utsending av informasjon.

2. Sakslisten ble godkjent.

3. Oddmar Sandvik ble valgt til ordstyrer.

4. Kari Ramstad ble valgt til referent.

5. Årsberetning 2007 ble lest opp og godkjent med følgende kommentarer:

Møhlenpris er en ”død” bydel. ”Cafeen” har åpent bare til kl. 20 om kvelden og det savnes et møtested for beboerne, a la ”Bien” på Danmarksplass eller ”Brød og Vin” på Nygårdshøyden. Velforeningen oppfordres til å forhøre seg om Cafeen kan forlenge åpningstiden. (Dette er sjekket opp og Cafeen har åpent til kl 23 flere dager i uken nå). Det burde være marked for ulike virksomheter og butikker på Møhlenpris, særlig hvis det kommer gangbro over fra Gyldenpris.

Av hyblifiseringssaker ble følgende nevnt:

Welhavesgt 52: Det var planlagt 17 hybler. Dette ble ikke godkjent og forslaget ble redusert til 10 hybler. Dette ble heller ikke godkjent. Forsinkelse i saken gjør at Nærmat ikke kan renovere butikken.

Øverst i Strømgt: Bygget om til 22 leiligheter/hybler. Utbygger holder seg så vidt innenfor regelverket.

Stubs gt 2: Flere leiligheter er planlagt bygget som en slags institusjon med tilsyn. Velforeningen og naboer har protestert.

6. Regnskap 2007 ble godkjent.

7. Budsjett 2008 ble godkjent.

8. Innkomne saker.

Ingen saker var meldt inn skriftlig, men det ble meldt på møtet at asfalten i gatene på Møhlenpris er veldig dårlig. Velforeningen melder dette til vegetaten. Videre ble det klaget på hundeskit.

Det ble ytret ønske om en større matvarebutikk på Møhlenpris. Spilde har ønsket å utvide, men det er vanskelig å finne egnet lokale. Det er uvisst hva som ligger i planene om Marineholmen.

9. Valg

Følgende personer ble valgt inn i styret i velforeningen:

Oddmar Sandvik (gjenvalg)

Kari Ramstad (gjenvalg)

Knut S. Bjerke (gjenvalg)

Aksel Irgens (gjenvalg)

Grethe Gullhaug (ny)

Kjersti Årnes (ny)

Revisor er Kåre Dale (gjenvalg)

Nettsideansvarlig Mursit Cetin (ny)

Møhlenpris, 16.04.08

Kari Ramstad,

referent

 


 Årsberetning for Møhlenpris Velforening

07.03.07 – 16.04.08


  • Møhlenpris Velforening er en interesseorganisasjon for alle beboere på Møhlenpris. Vi arbeider med viktige saker som angår alle i nærmiljøet. Målet er at vi skal få et trygt og trivelig bomiljø.
  • For å nå dette målet samarbeider velforeningen med andre organisasjoner.

§         Velforeningen har en sentral plass som pådriver ovenfor kommunen i miljøspørsmål og utbyggingssaker, samt innen kulturaktiviteter.

 

 

Styret valgt på årsmøtet 2007:

Leder:                         Oddmar Sandvik

Sekretær                     Lars Ystanes

Kasserer:                     Kari Ramstad

Styremedlemmer:       Knut S. Bjerke

Aksel Irgens

Revisor:                      Kåre Dale

 

Styremøter:

Det har vært avholdt tre styremøter i perioden. For øvrig har mye av saksbehandlingen foregått via e-post.

 

Samarbeidspartnere:

Velforeningen samarbeider bla. med Bergenhus og Årstad Kulturkontor, Grønn Etat, SK Djerv, Frivillighetssentralen, FAU, Nygårdsparkens venner og nabovelforeningene.

 

Det har vært avholdt 10 samarbeidsmøter i perioden:

Det har vært avholdt ett samarbeidsmøte i perioden med velforeningene i Bergen og Bergensvel 2005 og kommunen.
Møte er avholdt med et engere utvalg av velforeninger i regi Norges Velforbund.
Møte med BIR vedrørende utsetting av containere for papirinnsamling.

Møte med Bergen Kommune vedrørende registrering av de narkomane i sentrum.
Fire møter i komiteen for Parkdagen 2007.

Møte i komiteen for Juletrefesten 2007.

Møte i komiteen for Møllardugnad 2007.

 

Representasjon:

Møhlenpris velforening er støttemedlem i foreningen "Nygårdsparkens Venner". Knut S. Bjerke har representert velforeningen i styret.

Møhlenpris velforening er medeier i Frivillighetssentralen på Vitalitetssenteret. Velforeningen har i 2007 vært representert i styret i Frivillighetssentralen, ved styreleder Tor Bertelsen, styremedlem Inge Vadla og valgkomitemedlem Oddmar Sandvik.

Møhlenpris velforening har vært representert i "Bergensvel 2005" ved Knut S. Bjerke.

Møhlenpris velforening har deltatt på møte om Byutvikling, arrangert av Bergenshus AP

Møhlenpris velforening har deltatt på arbeidsseminar "Ny energi rundt Damsgårdssundet"

Medlemmer:

48 husstander og 18 sameier betalte kontingent i 2007. Dette er det samme som året før. Medlemskontingenten var kroner 150,- for husstander og kroner 400,- for sameier.

 

Medlemsinformasjon:

I forbindelse med tiltak og arrangementer har velforeningen delt ut løpesedler til skoleelevene gjennom skolen, til husstandene på Møhlenpris, samt hengt opp plakater på butikkene i bydelen, tavlene på Vitalitetssenteret samt på institusjonene på Møhlenpris. Hjemmesiden blitt oppdatert sporadisk (www.home.no/mohlenpris-vel)

Informasjon har også vært distribuert via hjemmesiden til SK Djerv (www.djerv.net).

 

Mediaomtale:

Det var reportasje fra Jødemarkeringen 26. november i Bergensavisen, NRK, NRK Hordaland og TV2.

Hyblifisering har vært debattert i Bergens Tidende og velforeningens engasjement er trukket fram som positivt. Stort BA-innslag i februar vedrørende hyblifisering i Bergen sentrum.
Det var reportasje fra Parkdagen 2007 i Bergens Tidende.

For øvrig har de fleste arrangementene vært nevnt ved notis i Bergens Tidende.

 

Kontor:

Møhlenpris Velforening har kontor som deles med SK Djerv i Vitalitetsenteret. Det har ikke vært fast kontortid i løpet av året.

 

Postadresse:

Møhlenpris Velforening

Wolffs gate 12

5006 Bergen

 

 

Saker velforeningen har arbeidet med og støttet i perioden:

·         Oppfølging og bruk av Vitalitetsenteret. Velforeningen i samarbeid med Sportsklubben Djerv og Frivillighetssentralen.

·         Støttet Cafeens søknad om skjenkebevilling til spisegjester (innvilget 1. kvartal 2008).

·         Oppfølging av trafikksituasjonen i bydelen, særlig med tanke på skolebarna. Velforeningen har foreslått løsninger etter gravearbeidene ved den uhyre viktige fotgjengerovergangen ved Vitalitetssenteret/skolen/Spilde (krysset Wolffsgt./Thormøhlensgt). Videre har vi arbeidet med å få merket opp flere gatetun med parkering forbudt for å unngå ureglementert parkering i gatetunene.

·         Hyblifiseringen av Møhlenpris. Etter press fra Velforeningen etterlever nå kommunen regelen om at maksimalt 20% av bruksarealet nyttes til 2-roms leiligheter eller hybler.

·         Avgitt høringsmerknad til KDP Indre havn bl.a. om allmenn tilkomst til sjøfronten og nedjustering av status for Ole Brochs gt./Thormøhlensgt.

·         Forhold rundt Nygårdsparken er fulgt opp bla. via deltakelse i ”Nygårdsparkens venner”. Velforeningen har klaget til Helsebyråden og Politiet om narkomanes atferd øverst i parken.

·         Velforeningen har støttet bygging av midlertidig barnehage i Nygårdsparken med enkelte kommentarer. Velforeningens støtte har bygget på det positive å få en barnehage i bydelen. Foreningen vil følge opp tidsbegrensningen.

·         Velforeningen har hatt kontakt med Hulen og bedt om nytt nabomøte for å sikre et godt forhold mellom Hulen og naboene.

·         Møllardugnad ble arrangert for 2. gang 28.04.07. Beboerne malte benker og plantet i fellesarealer og FAU besørget beplantning i skolegården. Grønn Etat dekket utgiftene. 43 personer fikk deltakerbevis og forfriskninger på Spilde.

·         Parkdagen 2007 ble arrangert 03.06.07 i samarbeid med Nygårdsparkens venner , Nygårdshøyden vel, Sydnes og Nøstet vel, Nygård vel, SK Djerv , Grønn Etat, samt Bergenhus og Årstad Kulturkontor. Arrangementet samlet flere hundre mennesker og hadde 12 kulturelle innslag samt andre aktiviteter for barn.

·         Det ble for 12. gang arrangert fakkeltog og markering av ”26. november”, til minne om deporteringen av jødiske naboer på Møhlenpris. Rundt 100 mennesker deltok i fakkeltoget.

·         Møhlenpris Velforening har støttet Seniorballet 15.12.07 i regi av Frivillighets-sentralen. 90 seniorer fra fem ulike land deltok. Ballet ble åpnet av byråd for helse og omsorg Liv Røssland.

·         Møhlenpris Velforening arrangerte juletrefest 05.01.08 med risgrøt, juletregang, nisse og presanger. Juletrefesten er et samarbeid med Frivillighetssentralen og SK Djerv. Festen samlet ca. 90 barn og 40 voksne.

·         Velforeningen har utvekslet erfaringer med nabovelforeningene.

·         Velforeningen har bidratt med stoff til Bydelsboken 2007.

 

 

Økonomi:

Regnskap 2007 og budsjett 2008 legges frem på årsmøtet.

 

Velforeningen har mottatt følgende tilskudd i 2007:

Allmenne Kulturmidler Parkdagen                                       25000,-

Frifond Parkdagen                                                                  5000,-

Støtte fra Grønn Etat til Møllardugnad                                  8354,-

 

 

 

Styret

v/Kari Ramstad

 
Banner
Kopirett © 2022 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.