Hjem Årsmøte 2005
Årsmøtereferat 2005 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
tirsdag 06. mai 2008 18:37
Artikkelindeks
Årsmøtereferat 2005
Årsberetning 2004
Alle sider

Årsmøte i Møhlenpris Velforening 2. mai 2005

12 personer var tilstede.

Sak 1: Åpning og godkjenning av innkalling

Leder Alf Christian Falck åpnet møtet. Innkallingen ble godkjent med følgende tilføyelse fra styret: To e-post var sendt til BT for notis under spalten Tett På. Disse ble oversett og BT beklaget dette.

 

Sak 2: Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble godkjent uten kommentarer.

Sak 3: Valg av ordstyrer

Alf Christian Falck ble valgt til ordstyrer.

Sak 4: Valg av referent

Kari Ramstad ble valgt til referent. Aksel Irgens skal i tillegg signere på protokollen. Referatet legges ut på hjemmesiden www.home.no/mohlenpris-vel .

Sak 5: Årsmeldingen 2004

Årsmeldingen ble delt ut på møtet. Den ble lest høyt av Alf Christian. Under gjennomgangen ble følgende utfyllende kommentarer gitt:

Samarbeid mellom velforeningen gjelder bygnings- og plansaker i kommunen, hvor velforeningene krever å være høringspart. ”BergensVel 2005” er stiftet og består av 40 velforeninger.

Aksjonen mot nedleggelse av Sentralbadet samlet mer enn 2000 underskrifter.

Redusert bruk av Vitalitetssenteret skyldes mangler der Kommunen ikke har fulgt opp kvalitetssikringen. Kulturaktivitetene ble stoppet i 2004 og senteret har nå begrenset bruk. På et møte 26.03.05 med Kultur- og Idrettsetaten ble det bestemt at Idrett skal samarbeide med SK Djerv. Kultur har ikke noe tilbud. Dette må det jobbes videre med.

Møtet diskuterte enkeltsaker følgende:

Mangel på ressurser: Dette gjelder i første omgang personer. Til sammenligning har Djerv erfart at åpning av nye aktiviteter trakk aktive medlemmer. Historisk er det vist at trusler mot nærmiljøet samler folk.

Trafikken: Aksel Irgens beskrev den midlertidige innsnevring av Olaf Ryes vei pga utrast mur ved Hulen og hvilke trafikale problemer dette skaper, spesielt med anleggstrafikken ifm riving av Studentsenteret. Velforeningen har tatt dette opp med kommunen, men Vegetaten prioriterer det ikke. Knut Bjerke foreslo at muren burde bli en sak for ”Nygårdsparkens venner”.

Årsmøtet henstilte til Velforeningen å ta saken med muren og sperringen opp med ”Nygårdsparkens venner”.

Videre stilte Aksel spørsmål om fremdriften av trikkeskinneleggingen. De har også lite folk og fremdriften i arbeidet er liten. Aksel refererte til at privatbiler ikke overholder forbudet mot å kjøre gjennom i Olaf Ryes vei. Han har tatt dette opp med politiet, men de prioriterer det ikke. Velforeningen har tidligere hatt oppe på årsmøter gjennomkjøringen og følger opp saken gjennom påtrykk om 30-sone.

Narkomane og parken: Trond Davidsen har nylig flyttet til Møhlenpris og tok opp problemene med de narkomane i parken. Kari Ramstad refererte til folkemøtet om parken i 2001, hvor det var enighet om at den beste måten å få en fin og attraktiv park på, er at beboerne tar parken mer i bruk. Derfor arrangeres den årlige Parkdagen.

Knut refererte at ”Trappen” har foreslått å sette opp bokser for retur av sprøyter, men dette kan gi Kommunen et problem i forhold til legalisering av misbruk. Janne Kristiansen mente at så lenge Kommunen deler ut sprøyter, bør de ha ansvar for å rydde de opp. Dette kan for eksempel gjøres ved at det settes opp automater hvor de narkomane får en ny sprøyte ved innlevering av en brukt.

Oddmar Sandvik refererte til Grønn Etat som bruker 8000,- på hver ryddeaksjon i parken. De har ikke store nok budsjett til å rydde hyppig. Samtidig ønsker de at brukerne av parken skal presse på politikerne om ulike behov. Aksel mente at vi ikke får de narkomane vekk. Politiet ønsker å ha dem samlet der. De har spanere i leiligheter tett ved parken og legger mest ressurser i å ta dealerne.

Oddmar viste til utsagn fra Grønn Etat om at ”Nygårdsparkens venner” ikke burde gjøre problemene rundt de narkomane til sin første fanesak, men heller fokusere på vedlikehold og opprustning av parken. Gjennom venneforeningen blir det en større pressgruppe og velforeningen bør vise sin tilstedeværelse ved representant i venneforeningen.

Trond trakk sammenligningen med Fast Food–kjedene som nå er pliktig til å rydde opp søppel fra egen leveranse. Aksel kommenterte at Hulen er blitt flinkere til å rydde utenfor inngangen og geleide gjester bort etter avsluttet arrangement.

Årsmøtet henstilte til Velforeningen å legge et konstant press på problemet med rydding i parken og ta opp det med ”Nygårdsparkens venner”.

Eva Willberg-Andersen tok opp det dårlige busstilbudet i bydelen. Service-bussen kjører sjelden og avslutter tidlig på ettermiddagen.

Årsmøtet henstilte til Velforeningen å se på busstilbudet.

Eva tok også opp manglende gelender ved trappen ved Industrihuset. Dette har Velforeningen tatt opp med myndighetene før, men fått avslag på henvendelse.

Årsmøtet henstilte til Velforeningen at vi tar opp igjen saken om gelender ved Industrihuset.

Richard Haaland spurte om det i forbindelse med kunstgressbanen vil bli satt opp et høyere gjerde rundt banen. Han hadde selv opplevd at en fotball ble sparket over gjerdet og knuste frontruten på en passerende bil i Wolffsgt.

Årsmøtet henstilte til Knut Bjerke å ta dette opp med leder i Djerv.

Aksel beklaget at 26. november ikke var blitt arrangert i 2004. Kari forklarte dette med mangel på folk i komiteen som har ansvar for arrangementet (utenfor styret).

Årsmøtet henstilte til Velforeningen å arbeide for at 26. november blir markert i 2005.

Knut utdypet punktet med hyblifisering ved å beskrive Velforeningens protest mot Welhavensgt. 52 hvor 17 hybler var innredet med manglende brannvern. Kommunedelplan Sentrum sier at andel hybler og 2-roms leiligheter ikke skal overskride 20% av boligmassen. I en boligundersøkelse i 2000 var de faktiske tallene: Nygårdshøyden 64%, Nedre Nygård 54% og Møhlenpris 25%. Enkeltpersoner kan få støtte av Velforeningen når saker skal tas opp.

Oddmar fortalte om kunstgressbanen og planene for området mellom Småleken og Parken. Styret har ikke hatt kapasitet til å følge dette optimalt. Knut sa at Trond Mohn har gitt penger til dette 2. byggetrinn.

Årsmøtet henstilte til Velforeningen å komme med innspill til innholdet i bygget som kommer på området.

Sak 6: Regnskap 2004

Regnskapet ble presentert av kasserer Kari Ramstad. Det er ikke mottatt faktura fra Kommunen angående husleie for 2004. Mangler ved Vitalitetssenteret gjør at det muligens ikke kommer krav om husleie for fjoråret.

Regnskapet ble godkjent.

Sak 7: Budsjett 2005.

Budsjettet ble presentert av kasserer Kari. Økonomien ble diskutert:

Janne roste styret for oppsettet på kontingentgiroen som beskriver de aktivitetene Velforeningen er engasjert i. Videre påpekte hun at få beboere betaler kontingent. Antall betalende medlemmer ligger rundt 60, mens giroene er distribuert pr post til 1000 husstander. I tillegg er det lagt ut giroer i butikkene og på Parkdagen.

Kari beklaget den dårlige betalingsprosenten, da kontingenten skaper tilhørighet og eierskap til velforeningen og nærmiljøet. Aksel mente noe av grunnen er den høye andelen av hybelboere som bor her i korte perioder.

Oddmar mente det burde være samsvar mellom overføringer og tilskudd i budsjettet. Samarbeids-midlene fra Kommunen må brukes til det de skal og dette rapporteres til kommunen ved årets slutt. Han mente Velforeningen burde bli flinkere til å markedsføre seg gjennom de tilskuddene som gis til ulike aktiviteter. Enten bør Velforeningen stå som arrangør eller så bør vi markere at penger kommer fra Velforeningen.

Knut mente budsjettet gjenspeilet for mye ubrukte midler gjennom beløpet som var foreslått overført til 2006. Han mente budsjettet burde gå i 0.

Kari argumenterte mot dette ved å referere til diskusjoner med velforeningens revisor Kåre Dale om viktigheten av at foreningen har en buffer i tilfelle uforutsette poster skulle dukke opp, som for eksempel advokathjelp i utbyggingssaker. Foreningen er ikke garantert tilskudd fra Kommunen hvert år og for å holde en viss kontinuitet i aktivitetene bør der være en kassabeholdning.

Velforeningen løper ingen økonomisk risiko på Parkdagen. Etter noe diskusjon godkjente årsmøtet budsjettet med følgende note:

Styret står fritt til å endre beløpet til overføring til 2006 hvis det kommer ting som krever disse pengene.

Sak 8: Innkomne saker

Stig Amdam hadde levert inn følgende sak til årsmøtet:

Det flyter av søppel på Møhlenpris. Kommunen rydder ikke godt nok/ofte nok. Bedene utenfor kommunale boliger stelles ikke. Øvre del av parken ser ikke ut. Forfall skaper mer forfall. Velforeningen bør ta dette opp med myndighetene. Vi betaler skatt for at det skal ryddes.

Knut refererte til 80-tallet da det ble arrangert ryddedager i nærmiljøet hvor beboerne ryddet boss oppi containere satt ut for anledningen av kommunen.

Trond refererte til McDonalds og Lagunen som betalte idrettslag for å gjøre jobben. Helle Nyvold sa at skolen har ryddeaksjoner.

Kari sa at Grønn Etat er interessert i at beboerne tar slike oppgaver og at de kan gi tilskudd for dette. Oddmar fortalte at Nordnes Velforening har søkt Kommunen og fått midler til hver husstand for beplantning. Det er viktig å synliggjøre en slik ordning. Gatetunene kan f.eks. søke Velforeningen som kan koordinere søknad om penger fra Grønn Etat. Hvis huseierne engasjerer seg blir det ryddigere.

Janne foreslo dugnad med is og brus. Videre kan man velge den engelske modellen med å utrope det fineste gatetunet og overrekke en pris. På den måten blir det en positiv aktivitet.

Kari fortalt at Velforeningen i år har bevilget penger til FAU til beplantning i bedene på skolen.

På oppfordring fra Knut henstilte årsmøtet Velforeningen å arrangere en ryddedag.

Årsmøtet henstilte til Velforeningen å legge press på BIR for hyppig tømming av containerne på gjenvinningsstasjonene.

Eva Røyrane hadde sendt inn følgende sak til årsmøtet:

Her er ei sak for velforeninga. Pål Drønen, ein fantastisk kreativ kokk og kafemann vil driva kafeen i Vitalitetssenteret. Det er fleire månader sidan han tok kontakt med kommunen og bad om å få leiga, men dei får aldri fingeren ut. PD har i fleire år drive Kafe Skrulen i Ulvik, ein slow food- og kulturkafe, no legg han ned denne og vil starta i byen. Han vil kunna skapa den kafeen/puben Møhlenpris treng, han har masse idear både om korleis tena pengar og skapa trivsel for bydelen. Han konkurrerer visstnok med ei verna bedrift om kafeen. Ei slik bedrift vil nok diverre ikkje kunne skapa noko som kan konkurrere med PD. Difor bør Velforeninga ta kontakt med han og spørja om han treng hjelp når det gjeld å påverka kommunen. Det er heilt vanvittig viss kommunen skuslar vekk denne sjansen for Møhlenpris. Pål Drønen bur på Nordnes, de finn han i telefonkatalogen.

Knut oppsummerte historikken ved kafeen i Vitalitetssenteret. Et rengjøringsbyrå drev den, men Kommunen var passiv i å skaffe arrangementer i storsalen som disse skulle levere catering til. Kafeen la ned for ca. ett åre siden.

Aksel påpekte at Velforeningen ikke må ta på seg å drive kafe.

Det var en allmenn oppfatning at kafe/pub/kro er et savn på Møhlenpris.

Årsmøtet henstilte til Velforeningen å ta kontakt med Pål Drønen og deretter ta saken opp med kommunen.

Janne Kristiansen tok opp problemet med glatte veier.

På hennes forslag henstilte årsmøtet til Velforeningen å søke Kommunen om strøkasse som kan settes opp sentralt, hvor beboerne kan hente sand til å strø lokalt.

Sak 9: Valg

Alf Christian Falck, Helle Nyvold, Oddmar Sandvik, Knut S. Bjerke og Kari Ramstad tok gjenvalg til styret.

Trond Davidsen, Prof. Hansteensgt. 86, (55325569/92097594) og Aksel Irgens, Olaf Ryesv 35, (55310262) sa seg villig til å gå inn i styret og ble valgt ved akklamasjon.

Første styremøte holdes 23. mai kl. 1800 og styret konstituerer seg da.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 2110.

 

Møhlenpris 07.05.05.

Kari Ramstad, Referent

Aksel Irgens, Desisor
LAST_UPDATED2
 
Banner
Kopirett © 2023 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.