Hjem Årsmøte 2003
Årsmøtereferat 2003 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
tirsdag 06. mai 2008 18:39
Artikkelindeks
Årsmøtereferat 2003
Årsberetning 2002
Alle sider

Årsmøte i Møhlenpris Velforening 3. april 2003

15 personer var møtt fram. I tillegg var 2 representanter fra Sporveiene tilstede under orientering om trikken. Aagot Rokne ble valgt til møteleder og Kari Ramstad ble valgt til referent.

Innkallingen ble godkjent.

Årsmeldingen

Årsmeldingen ble godkjent.

Regnskap/budsjett

Regnskap for 2002 og budsjett for 2003 ble godkjent.

Orienteringssaker:

I tillegg til de annonserte sakene var det 3 saker til.
Vitalitetssenteret
Knut Bjerke fra SK Djerv orienterte. Sportsdelen er tatt i bruk. Hallen kan deles i 3 deler som kan brukes samtidig. Djervs barne- og ungdomsavdeling har startet å bruke hallen. Andre idrettslag har også tinget seg. Uorganiserte har adgang og kategoriseres som i) uorganiserte spesifikke, ii) uorganiserte uspesifikke og iii) uorganiserte tilfeldige. Det utarbeides en instruks for vakthold. Djerv har tilsynsvakt i helger og helligdager. Kulturdelen består av kontorer for kulturkonsulenter, velforeningene sammen med Frivillighetssentralen og Djerv. Videre er det 2 musikkrom, 3 kunster/datarom, storsal og internettkafe. I de øvre etasjene er det leiligheter, noen av dem er allerede solgt. Kulturdelen er ikke klar til å åpnes enda fordi utstyret ikke er på plass. Idrett og kultur får sine bevilgninger fra forskjellige instanser i kommunen og disse har ikke vært samkjørt. Idrettsdelen har fått tilleggsbevilgninger til drift, mens kultur mangler penger til å utstyre lokalene komplett. Det satses likevel på felles åpningsseremoni 15. mai.
Trafikken
Forrige årsmøte gikk inn for full stengning av Olaf Ryes vei, i tråd med FAU sin anbefaling. Dette er ikke gjennomført og der er fremdeles overtredelser av kjøreforbudet. 30-km-sone skal med tiden innføres. Innkjøringen ved Vitalitetssenteret er ikke hensiktsmessig. Der er mange barn og parkering ved Vitalitetssenteret/Spilde kan føre til farlige situasjoner. I reguleringsplanene skal innkjøringen til Møhlenpris være fra Frieleneset, men i et nylig skriv fra kommunen er denne utelatt pga. nye planer. Beboernes aksjoner mot gjennomgangstrafikk i Prof. Hansteensgt. på 90-tallet legges til grunn. Disse er ikke lenger aktuelle og innkjøring fra Friele-neset bør derfor anbefales. Svarfrist på høringen er 29. april. Aagot Rokne og Knut Bjerke følger opp saken. 3.3 Trikken Per Larsen og Jørgen Vagn Hansen orienterte om trikken. Trikkens historie er beskrevet i ord og bilder på trikkemuseet. Trikken skal gå fra museet til Ole Bulls plass ved teateret. Konsesjon er gitt til 2017. Deretter kan det søkes om ny konsesjon. Sporet vil gå midt i veien siden tur/retur benytter samme spor og parkering ikke skal forstyrres. Arbeidet med skinnelegging går sakte framover. De har fått 130 m skinner fra Oslo sporveier. I løpet av året skal de være kommet til ned til Studentsenteret. Arbeidet forsøkes utført slik at det forstyrrer parkeringen minst mulig. 27. april starter kjøring hver søndag (2x250 m). I tillegg skal de kjøre 1. onsdag i hver mnd for barnehager og skoleklasser.
Arkitektstudier
Arkitektstudent Helene Lustrup orienterte om sitt prosjekt om utnyttelse av strandlinjen på Møhlenpris. Hun påpekte at beboerne pr. i dag ikke har tilgang til sjøen. Hun foreslo at Havnegaten legges i tunnel og at sjøsiden legges ut til boliger, jfr. Urban Sjøfront i Stavanger. Parkens nederste del vil bli mer attraktiv når veien ikke går tett inntil. Parkering til fotballbanen kan bygges under banen, dersom denne løftes noe.
Uro ved Hulen
Casper Meland fra Sameiet Olaf Ryes vei 39 orienterte om en tvist mellom beboerne og Hulen Studentklubb. Ifm. arrangementer i helgene skjer det skadeverk på bilene som er parkert i Olaf Ryes vei. Dette har beløpt seg til flere tusen kroner og et erstatningssøkmål vil bli fremmet på privat basis. Dersom det blir aktuelt å sende klagebrev til Skjenkeutvalget vil beboerne at dette skal gå via velforeningen. Representanter fra Hulen som var tilstede på møtet mente at det ikke var mer skader utenfor Hulen enn andre steder i sentrum. Saken avventes.
Forurensning av Byfjorden
Ragnhild Skogseng og Haldis Hobæk fra Natur og Ungdom orienterte om en felles allianse for Ren Fjord i Bergen. Kampanjen er en del av en landsomfattende aksjon for å legge trykk på miljøverndepartementet slik at miljøgifter fjernes fra fjorder og havner. Opprenskningen vil bli kostbart og Natur og Ungdom vil samarbeide med Jeger og Fiskerforeninger, speidere, velforeninger osv. for at dette blir prioritert. I denne forbindelse skal det arrangeres en Fjordfestival 24. mai. Årsmøtet gav styret fullmakt til å føre dette videre.

Valg

Kerstin Welander ønsket ikke gjenvalg. For øvrig ble hele styret (Aagot Rokne, Kristin Kjos, Kari Ramstad, Kjell Rørvik, Jihad Suleiman, Oddmar Sandvik, Thomas Klungsøyr) gjenvalgt ved akklamasjon og Ragnhild Hvidsten ble valgt som nytt styremedlem. Styret konstituerer seg i etterkant. Kåre Dale ble gjenvalgt som revisor.

Opprettelse av vedtekter

Forslag til vedtekter for Møhlenpris velforening ble lest opp. Disse ble vedtatt med tilførsel at hver husstand bare har 1 stemme ved avstemming (for eksempel på årsmøtet). Vedtektene innføres fom. 3. april 2003.

Møhlenpris, Bergen, 6. april 2003

Kari Ramstad (sign).

Vedlegg: Vedtekter for Møhlenpris velforening.

Alle som bor på Møhlenpris har tale-, forslag- og stemmerett. Vi oppfordrer alle til å komme for å si sin mening og gi sin stemme. Vel møtt!

 

Saksliste:

01/03 Årsmelding
02/03 Regnskap/budsjett
03/03 Orienteringssaker:
 • Vitalitetssenteret
 • Trafikken på Møhlenpris
 • Trikken på Møhlenpris
04/03 Valg til nytt styre til velforeningen (Kandidatene melder seg på møtet. Noe for deg?)
05/03 Opprettelse av vedtekter for velforeningen. Les vedtektsforslaget her.


Årsberetning for Møhlenpris Velforening
19.09.02 – 03.04.03

 

^              Møhlenpris Velforening er en interesseorganisasjon for alle beboere på Møhlenpris. Vi arbeider med viktige saker som angår alle i nærmiljøet. Målet er at vi skal få et trygt og trivelig bomiljø.

^               For å nå dette målet samarbeider velforeningen med andre organisasjoner.

^               Som pådriver ovenfor kommunen i miljøspørsmål og utbyggingssaker, samt kulturaktiviteter har velforeningen en sentral plass.

 

 

Styret:

 

Leder:                                          Aagot Rokne

Nestleder:                            Kristin Kjos

Sekretær:                            Kerstin Welander

Kasserer:                            Kari Ramstad

Styremedlemmer:               Kjell Rørvik

Jihad Suleiman

Oddmar Sandvik

Thomas Klungsøyr

Revisor:                            Kåre Dale

 

 

Styremøter:

 

Det har vert avholdt 6 styremøter i perioden. (30.09.02, 30.10.02, 12.11.02, 23.01.03, 26.02.03, 18.03.03)

 

Representasjon:

 

Møhlenpris velforening har vert representert i 26. Novemberkomiteen, arbeidsutvalget for Parkdag, styringsgruppen for Vitalitetssenteret, åpningskomitéen for Vitalitetssenteret, fellesmøte om hyblifisering samt i interrimsstyret for opprettelsen av Frivillighetssentralen.

 

Medlemmer:

 

94 betalte kontingent i 2002. Medlemskontingenten var kroner 130,- for både enkeltmedlemmer og sameier.

 

Medlemsinformasjon:

 

Velforeningen har ved en anledning gitt ut et bilag i ”Møllaren”. Velforeningen gitt ut 1 flygeblad til alle husstandene på Møhlenpris, samt hengt opp plakater på informasjonstavlen og ellers rundt om i bydelen. Velforeningen har oppdatert hjemmeside (home.no/mohlenpris-vel).

 


Kontor:

 

Møhlenpris Velforening har ikke fast kontor, men er å treffe daglig på e-post og telefon, samt at vi disponerer Fritidslokalene på Møhlenpris skole der vi holder møtene våre.

Postadresse:

 

Møhlenpris Velforening

Møhlenpris skole

Thormøhlensgate 25

5006 Bergen

 

Økonomi:

 

Regnskapet legges frem på årsmøtet.

 

Saker velforeningen har arbeidet med i perioden:

 

 • Velforeningen har for 7. år på rad vert medarrangør til fakkeltog og markering av den 26. november 1943, som var dagen da jødiske naboer ble arrestert av statspolitiet og sendt i døden. På sikt er målsettingen å få realisert et verdig minnesmerke over de lokale ofrene. 26.novemberkomiteen i 2002 ble tildelt “Amalie Laksovs Minnepris til vern av Menneskerettighetene”.
 • Vitalitetssenteret. Velforeningen har aktivt deltatt i planlegging av bruk av senteret.
 • Økonomisk støtte til diverse virksomhet i bydelen, som f.eks. aktivitetskvelder på Møhlenpris skole, eldrekafe, diskotek for 5.- 7.-klasse og musikkundervisning for somalisk ungdom.
 • Trafikksituasjonen i bydelsen; som pådriver for oppmerking av gangfelt, innkjøringsalternativer til Møhlenpris, ventilasjon i tunnellen, innføring av 30-sone samt arbeidet for full stengning av Olaf Ryesvei.
 • Juletrefest, med risgrøt, nisse og presanger for og til hele Møhlenpris.
 • Hyblifiseringen på Møhlenpris, og forsøk på å begrense denne.
 • Samarbeid med bedrifter og organisasjoner i nærmiljøet, som f.eks. FAU på Møhlenpris skole, sportsklubben Djerv og nabovelforeninger.
 • Etablering av Frivillighetssentral
 • Utbyggingen av arealene til Mjellem og Karlsen og hva tomtearealene skal brukes til.
 • Opprettelse av vedtekter for velforeningen.
 • Profilering, bl.a. med hjemmesiden, flyers og plakater.
 • Parkdag 2003

 


- Aagot Rokne, leder -

 

LAST_UPDATED2
 
Banner
Kopirett © 2022 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.