Hjem Årsmøte 2010
Årsmøtereferat 2010 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
mandag 24. mai 2010 18:50
Artikkelindeks
Årsmøtereferat 2010
Årsberetning 2010
Alle sider

Referat fra årsmøte 2010

Møhlenpris Velforening

Velforeningen avholdt årsmøte på Vitalitetssenteret torsdag 22. april kl. 1930 – 2030.

Antall deltakere: 12

Sak 1: Åpning /godkjenning av innkalling .

Det var ingen merknader til innkallingen / utsending av innkalling.

Sak 2: Godkjenning av saksliste

Det var ingen merknader til dette punktet.

Sak 3. Valg av ordstyrer

Kari Ramstad ble valgt til ordstyrer.

Sak 4: Valg av referent

Grethe Gullhaug ble valgt til referent.

Sak 5: Årsberetning 2009

Årsberetningen ble gjennomgått uten merknader.

Sak 6.  Regnskap

Det var ingen merknader til regnskapet.

Sak 7. Budsjett 2010

Det var ingen merknader til budsjett.

Sak 8. Innkomne saker

Innen innmeldingsfristen kom det inn 3 tre saker.

 a)     Hvordan bekjempe og forebygge tagging?

 Velforeningen v/ Stig Amdam (frivilllig) og Knut Bjerke (styremedlem velforeningen) har deltatt i ulike møter med kommunen om tagging.   Bjerke redegjorde for deltakelse i møte nå i år om hvordan Bybanekontoret skal kunne unngå nedtagging av bane og holdeplasser. Erfaring fra Stockholmsprosjektet (Stockholm hadde et omfattende taggeproblem inntil det ble gjort aktive tiltak fra politikere og politi) er at umiddelbare overmalinger kombinert med anmeldelser / etterforskning/ tiltale er effektivt.

At overmaling er effektivt er også erfaringen på Møhlenpris.

 På årsmøtet var det samstemmighet om velforeningen bør oppfordre beboerne på Møhlenpris til anmelde tapping som hærverk straks det oppdages. Huseiere bør videre oppfordres til å sørge for overmaling straks.

 b)     Postkontor Møhlenpris

 Sameiet Thormøhlensgate 28 oppfordret Møhlenpris velforening til å gjøre et fremstøt/formell henvendelse overfor Posten Norge for å få gjenopprettet en post-i-butikk-ordning i bydelen.

 I forkant av årsmøtet ble det avklart (via brev fra Posten til Sameiet Thormøhlensgt. 28) at Post i Butikk er i en anbudsprosess, og at avklaring ikke vil kunne skje før tidligst høsten 2010. Denne saken ble dermed kun behandlet som en orienteringssak.

 c)      Narkotikaproblematikk Nygårdsparken/ Møhlenpris

 Velforeningen har blitt oppfordret til å kontakte de politiske partene for å be dem om å ta et klart standpunkt mht. hvordan narkotikaproblematikken i parken bør håndteres og følges opp.

 Knut Bjerke redegjorde for at han på vegne av Nygårdsparkens Venner vil følge opp dette, og at velforeningen kan delta i disse møtene sammen med ham. Det var enighet om at dette var en fornuftig løsning.

 Merete Clady redegjorde for de problemer naboene til Stubsgt. 2 opplever nå etter at denne gården er gjort om til boenheter for kvinner med rusproblemer. Driften skjer i regi av BBB. Naboene til Stubsgt. 2 opplever at etableringen av den nye virksomheten kom uten at naboer var gjort kjent med tiltaket i forkant. Nå etter at driften har kommet i gang er videre erfaringen at oppfølgningen fra BBB ikke er tilstrekkelig (for lite vakthold / kun bemanning på dagtid). Naboene har hatt egne møte med BBB. Velforeningen har fulgt opp saken over Bergen kommune med anmodning om møte uten at dette brevet er besvart.  

 Det siste punktet som ble diskutert var om det burde trykkes om såkalte visittkort med bl.a følgende tekst: ”Si ifra! Dersom du observerer åpenlys bruk eller salg av narkotika utenfor den definerte ”Høyden” i parken.”

 Spørsmålet om hensiktsmessigheten med slike kort har vært oppe til diskusjon flere ganger. Siktemålte med en kortaksjon skulle være å få flere til å kontakte politiet når det observeres narkotikabruk og narkotikasalg enten i parken (utenom ”Høyden”) eller i boområdet. Innvendingene til en slik aksjon er for det første en bekymring for hvordan en slik aksjon oppfattes, og om den vil kunne bli oppfattet som et slags borgervern. Det er også uheldig dersom en slik aksjon påvirker Møhlenpris sitt omdømme i den forstand at bydelen får et rykte som går ut på at problemene er mer omfattende enn de faktisk er. Utfallet av diskusjonen var at Velforeningen i første omgang vil ta opp med bl.a. Djerv hvorvidt en aksjon kan gjennomføres forut for Parkdagen 6. juni, og da slik at det sendes ut et skriv til samtlige beboerne på Møhlenpris der de oppfordres til å ta parken i bruk både 6. juni og ellers i året. I dette skrivet tas også oppfordringen om å kontakte politiet når en observerer salg/ bruk/ utenfor definert område inn som en del av teksten.

 Sak 9: Valg

 Det nye styret i velforeningen er:

 Leder:                         Grethe Gullhaug

Kasserer:                     Kari Ramstad

Styremedlemmer:       Knut S. Bjerke

Aksel Irgens

Tobias Flø

Kjersti Årnes

Merete Clady

Lisa M. Phreesly

Nettsideansvarlig       Murcit Cetin

Oddmar Sandvik gikk av etter mangeårig og god innsats for velforeningen.

Grethe Gullhaug

referent

 LAST_UPDATED2
 
Banner
Kopirett © 2023 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.