Årsmøtereferat 2010 Skriv ut
Skrevet av Administrator   
mandag 24. mai 2010 18:50

Referat fra årsmøte 2010

Møhlenpris Velforening

Velforeningen avholdt årsmøte på Vitalitetssenteret torsdag 22. april kl. 1930 – 2030.

Antall deltakere: 12

Sak 1: Åpning /godkjenning av innkalling .

Det var ingen merknader til innkallingen / utsending av innkalling.

Sak 2: Godkjenning av saksliste

Det var ingen merknader til dette punktet.

Sak 3. Valg av ordstyrer

Kari Ramstad ble valgt til ordstyrer.

Sak 4: Valg av referent

Grethe Gullhaug ble valgt til referent.

Sak 5: Årsberetning 2009

Årsberetningen ble gjennomgått uten merknader.

Sak 6.  Regnskap

Det var ingen merknader til regnskapet.

Sak 7. Budsjett 2010

Det var ingen merknader til budsjett.

Sak 8. Innkomne saker

Innen innmeldingsfristen kom det inn 3 tre saker.

 a)     Hvordan bekjempe og forebygge tagging?

 Velforeningen v/ Stig Amdam (frivilllig) og Knut Bjerke (styremedlem velforeningen) har deltatt i ulike møter med kommunen om tagging.   Bjerke redegjorde for deltakelse i møte nå i år om hvordan Bybanekontoret skal kunne unngå nedtagging av bane og holdeplasser. Erfaring fra Stockholmsprosjektet (Stockholm hadde et omfattende taggeproblem inntil det ble gjort aktive tiltak fra politikere og politi) er at umiddelbare overmalinger kombinert med anmeldelser / etterforskning/ tiltale er effektivt.

At overmaling er effektivt er også erfaringen på Møhlenpris.

 På årsmøtet var det samstemmighet om velforeningen bør oppfordre beboerne på Møhlenpris til anmelde tapping som hærverk straks det oppdages. Huseiere bør videre oppfordres til å sørge for overmaling straks.

 b)     Postkontor Møhlenpris

 Sameiet Thormøhlensgate 28 oppfordret Møhlenpris velforening til å gjøre et fremstøt/formell henvendelse overfor Posten Norge for å få gjenopprettet en post-i-butikk-ordning i bydelen.

 I forkant av årsmøtet ble det avklart (via brev fra Posten til Sameiet Thormøhlensgt. 28) at Post i Butikk er i en anbudsprosess, og at avklaring ikke vil kunne skje før tidligst høsten 2010. Denne saken ble dermed kun behandlet som en orienteringssak.

 c)      Narkotikaproblematikk Nygårdsparken/ Møhlenpris

 Velforeningen har blitt oppfordret til å kontakte de politiske partene for å be dem om å ta et klart standpunkt mht. hvordan narkotikaproblematikken i parken bør håndteres og følges opp.

 Knut Bjerke redegjorde for at han på vegne av Nygårdsparkens Venner vil følge opp dette, og at velforeningen kan delta i disse møtene sammen med ham. Det var enighet om at dette var en fornuftig løsning.

 Merete Clady redegjorde for de problemer naboene til Stubsgt. 2 opplever nå etter at denne gården er gjort om til boenheter for kvinner med rusproblemer. Driften skjer i regi av BBB. Naboene til Stubsgt. 2 opplever at etableringen av den nye virksomheten kom uten at naboer var gjort kjent med tiltaket i forkant. Nå etter at driften har kommet i gang er videre erfaringen at oppfølgningen fra BBB ikke er tilstrekkelig (for lite vakthold / kun bemanning på dagtid). Naboene har hatt egne møte med BBB. Velforeningen har fulgt opp saken over Bergen kommune med anmodning om møte uten at dette brevet er besvart.  

 Det siste punktet som ble diskutert var om det burde trykkes om såkalte visittkort med bl.a følgende tekst: ”Si ifra! Dersom du observerer åpenlys bruk eller salg av narkotika utenfor den definerte ”Høyden” i parken.”

 Spørsmålet om hensiktsmessigheten med slike kort har vært oppe til diskusjon flere ganger. Siktemålte med en kortaksjon skulle være å få flere til å kontakte politiet når det observeres narkotikabruk og narkotikasalg enten i parken (utenom ”Høyden”) eller i boområdet. Innvendingene til en slik aksjon er for det første en bekymring for hvordan en slik aksjon oppfattes, og om den vil kunne bli oppfattet som et slags borgervern. Det er også uheldig dersom en slik aksjon påvirker Møhlenpris sitt omdømme i den forstand at bydelen får et rykte som går ut på at problemene er mer omfattende enn de faktisk er. Utfallet av diskusjonen var at Velforeningen i første omgang vil ta opp med bl.a. Djerv hvorvidt en aksjon kan gjennomføres forut for Parkdagen 6. juni, og da slik at det sendes ut et skriv til samtlige beboerne på Møhlenpris der de oppfordres til å ta parken i bruk både 6. juni og ellers i året. I dette skrivet tas også oppfordringen om å kontakte politiet når en observerer salg/ bruk/ utenfor definert område inn som en del av teksten.

 Sak 9: Valg

 Det nye styret i velforeningen er:

 Leder:                         Grethe Gullhaug

Kasserer:                     Kari Ramstad

Styremedlemmer:       Knut S. Bjerke

Aksel Irgens

Tobias Flø

Kjersti Årnes

Merete Clady

Lisa M. Phreesly

Nettsideansvarlig       Murcit Cetin

Oddmar Sandvik gikk av etter mangeårig og god innsats for velforeningen.

Grethe Gullhaug

referent

 Årsberetning for Møhlenpris Velforening

20.04.09 – 22.04.10

 

  • Møhlenpris Velforening er en interesseorganisasjon for alle beboere på Møhlenpris. Vi arbeider med viktige saker som angår alle i nærmiljøet. Målet er at vi skal få et trygt og trivelig bomiljø.
  • For å nå dette målet samarbeider velforeningen med andre organisasjoner.

§         Velforeningen har en sentral plass som pådriver ovenfor kommunen i miljøspørsmål og utbyggingssaker, samt innen kulturaktiviteter.

 

 

Styret valgt på årsmøtet 2009:

Leder:                         Grethe Gullhaug

Kasserer:                     Kari Ramstad

Styremedlemmer:       Knut S. Bjerke

                                   Oddmar Sandvik

Aksel Irgens

Tobias Flø

Kjersti Årnes

Nettsideansvarlig       Murcit Cetin

 

Revisor:                      Kåre Dale

 Styremøter:

Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden. 15.06, 27.08, 17.12, 22.03,  Det meste av intern saksbehandlingen har foregått via e-post og telefon.

 Samarbeidspartnere:

Velforeningen samarbeider bla. med Bergenhus og Årstad Kulturkontor, Grønn Etat, SK Djerv, Frivillighetssentralen, FAU, Nygårdsparkens venner og nabovelforeningene.

 Det har vært avholdt følgende samarbeidsmøter i perioden:

2 møter i komiteen for Parkdagen 2009 15.05, 4.06, og 2 for Parkdagen 2010. 25.03 22.04

2 møter i komiteen for Juletrefesten 2009.

2 nabomøter med Hulen. 18.10 og 24.02

1 Nabomøte om narko i Nygårdsparken (Studentsenteret 02.09)

SV åpent møte om narko i Nygårdsparken (Møhlenpris skole 25.03)

1 møte om Nygårdsparken barnehage

3 møter om Nabodagen og kokebokprosjektet

Velforeningen har deltatt i 2 møter på Møhlenpris skole om det såkalte ”Fattigdomsprosjektet”

 Representasjon:

Møhlenpris  velforening er støttemedlem i foreningen "Nygårdsparkens Venner".500,- per år. Knut S. Bjerke har representert velforeningen i styret.

Møhlenpris velforening er medeier i Frivillighetssentralen på Vitalitetssenteret. Kontingenten er 1000,- per år. Velforeningen har vært representert i styret i Frivillighetssentralen, ved varamedlem Nargis Islam.

Velforeningen har vært representert ved Stig Amdam i møte med Bergen Kommune om tagging.

Velforeningen har deltatt i et Arbeidgruppe om rusmiljøet i Nygårdsparken.

 Medlemmer:

52 husstander og 16 sameier betalte kontingent i 2009. Dette var høyere enn i 2008 og på samme nivå som i 2007. Medlemskontingenten var kroner 150,- for husstander og kroner 500,- for sameier.

 Medlemsinformasjon:

I forbindelse med tiltak og arrangementer har velforeningen delt ut løpesedler til skoleklassene, til husstandene på Møhlenpris, samt hengt opp plakater på butikkene i bydelen samt på institusjonene på Møhlenpris. Hjemmesiden blitt oppdatert fortløpendewww.mohlenpris.org  . Informasjon har også vært distribuert via hjemmesiden til SK Djerv www.djerv.net .

 Mediaomtale:

Det var reportasje fra Jødemarkeringen 26. november i bt.no, Bergensavisen (BA) og NRK1.

Velforeningen har uttalt seg til Bergens Tidende og BA om økende narkotikabruk og ringvirkninger på Møhlenpris. Debatten har gått i lokale og nasjonale medier, og helseministeren besøkte parken i september.

Bruksendring til bofellesskap i Stubs gt 2 har blitt kritisert i BA på vegne av naboer.

Det var reportasje fra Parkdagen 2009 i Bergens Tidende.

For øvrig har flere arrangementene vært nevnt ved notis i Bergens Tidende.

 Kontor:

Møhlenpris Velforening har kontor som deles med SK Djerv i Vitalitetsenteret. Det har ikke vært fast kontortid i løpet av året.

 Postadresse:

Møhlenpris Velforening

Wolffs gate 12

5006 Bergen

e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 Saker velforeningen har arbeidet med i perioden:

Oppfølgingen og bruken av Vitalitetsenteret. Velforeningen har sammen med Sportsklubben Djerv og Frivillighetssentralen deltatt aktivt.

 Velforeningen har trafikksituasjonen i bydelen, særlig med tanke på skolebarna under kontinuerlig evaluering.

 Velforeningen har jobbet for å få en alternativ adkomst til  Møhlenpris under broen og ikke bare via Wolffsgate. Kommunaldirektør Edel Eikeseth har nå bedt et konsulentfirma om å utrede tofeltsvei inklusiv fortau fra O.J.Brochs gate til Prof. Hansteensgate, samt også en vurdering av dagens adkomst til boligområdet.

 Hyblifiseringen av Møhlenpris. Ved ombygging av eksisterende store leiligheter, skal maksimalt 20% av bruksarealet nyttes til 2-roms leiligheter eller hybler. En av sakene velforeningen har jobbet med er blitt eksempel for videre bekjempelse av hyblifisering og har ført til strengere behandling av ombyggingssaker i Bergen Sentrum. Videre har velforeningen arbeidet for bevaring av forhage på Møhlenpris og å hindre fortetting av boliger.

 Planarbeid i Bergen sentrum og utbyggingsprosjektet på Marineholmen er blitt fulgt opp med innspill til høringer.

 Forhold rundt Nygårdsparken er fulgt opp bla. via deltakelse i ”Nygårdsparkens venner” og ved deltakelse i Naboaksjonen høsten 2009. Nærmiljøet merker økt belastning pga. de narkomane og kriminaliteten knyttet til disse.

 Ro og orden omkring Hulen har vært diskutert med Hulestyret. Velforeningen har vært et kontaktpunkt for Hulen ved gjennomføring av forbedringer.

 Sammen med beboere, andre velforeningene i området og ”Nygårdsparkens venner” er problemet tagging tatt opp med Kommunen.

 Parkdagen 2009 ble arrangert 7. juni i samarbeid med Nygårdsparkens venner , Nygårdshøyden vel, Sydnes og Nøstet vel, Nygård vel, SK Djerv , Grønn Etat, samt Bergenhus og Årstad Kulturkontor. Arrangementet var det åttende i rekken, samlet flere hundre mennesker og hadde 13 kulturelle innslag samt andre aktiviteter for barn.

 Det ble for 15. gang arrangert fakkeltog og markering av ”26. november”, til minne om deporteringen av jødiske naboer på Møhlenpris. Rundt 50 mennesker deltok i fakkeltoget. Fylkesmann Svein Alsaker holdt appell og Frank Rossavik holdt foredrag om boka om Edgar Brichta.

 Møhlenpris Velforening arrangerte juletrefest 09.01.10 med risgrøt, juletregang, nisse ogloddsalg. Juletrefesten er et samarbeid med SK Djerv og Frivillighetssentralen. Festen samlet ca. 100 barn og 70 voksne. I forkant av festen ble det opprettet et ad hoc barnekor under ledelse av Paula Engell-Sørensen og Fride Fluge. Koret hadde to øvelser i forkant og samlet ca. 15 barn. Koret underholdt under juletrefesten.

 Møllardugnad ble avholdt for fjerde gang 9. mai 2009. Oppslutningen og engasjementet var bedre enn tidligere tross skiftende vær. 57 brus og 70 is ble delt ut til deltakerne som takk for innsatsen. Seks husstander/sameier fikk refundert utgifter til beplantning.

 Velforeningen har støttet opprettelsen av midlertidig barnehage i Nygårdsparken, men har protestert på forslag om reguleringsendring til å gjøre barnehagen permanent der den er i dagVelforeningen har i stedet sammen med Nygårdsparkens venner og FAU i Nygårdsparken Barnehage foreslått at buekorpshuset ved Småleken gjøres om til barnehagebygg og at utearealer legges til parken slik den kommunale barneparken var før.

 Møhlenpris Velforening har i året som har gått støttet følgende aktiviteter knyttet til nærmiljøet:

Støttet Naboaksjonen mot narko i Nygårdsparken med 3000,-.

Støttet Frivillighetssentralens juleball for seniorer 11.12.09 med 2000,-. 90 personer fra seks nasjoner deltok. Varaordfører Trude Drevland talte og elever fra Langhaugen skole underholdt.

 Økonomi:

Regnskap 2009 og budsjett 2010 legges frem på årsmøtet.

 Velforeningen har mottatt følgende tilskudd i 2009:

Bergen Kommune til Parkdagen                                           28000,-

GC Rieber til Parkdagen                                                       10000,-

Grønn Etat til Møllardugnad                                                 7594.30

Bergen kommune til 26. november                                       3000,-

 Styret

v/Kari Ramstad

LAST_UPDATED2